glossary-title
Основни понятия. Следните термини имат значенията, посочени по-долу, освен ако в контекста не е посочено друго: „Време за търговия“ - часовете за търговия на финансовите пазари. През времето за търговия Клиентът има право да подава нареждания за изпълнение за тези финансови инструменти, чиито пазари са отворени; „Договор“ - настоящия договор, заедно с Общите условия, Уведомление за риска, Политика за поверителност и Тарифа за разходите, таксите и комисионите, със съответните изменения; „Минимален депозит“ - минималната сума, която трябва да бъде депозирана от Клиента съгласно Тарифата; „Минимална поръчка“ - минималният размер единици от всеки инвестиционен асистент. Минималният размер за всеки асистент е посочен на Уебсайта; „Нареждане“ - поръчка за покупка или продажба, подадена от Клиента чрез Профила му в Платформата за търговия; „Платформа за инвестиции“ - електронната платформа за инвестиции на нашия Уебсайт; „Свободни средства“ - всички Ваши средства, които не са блокирани за подадените поръчки . Свободните средства могат да бъдат теглени или инвестирани съгласно Общите условия; „Сметка“ - сметка, открита на името на Клиента, която се използва от Вас за достъп до Платформата за инвестиции. По тази сметка се извършват записвания единствено при изпълнение на предмета на настоящия Договор; „Уебсайт“ - уебсайта Arexa, TIRA илии всеки друг сайт, притежаван от нас, до който Клиента има достъп; „Услуги” - услугите, предмет на настоящия договор; „Финансов инструмент“ - финансов инструмент съгласно общото определение за финансови инструменти „Инвестиционен цикъл“ – цикъл започващ с отваряне на позиция и завършващ със затварянето ѝ. Понятия за търговия с нас „Платформа TIRA“ – Инструмент за достъп до инвестиционните услуги и асистенти „Асистент AREXA” – Инвестиционен асистент работещ с определен финансов инструмент „Инвестиционен асистент“ – роботизиран финансов асистент с определени настройки, вземащ решения за управление на инвестициите на база алгоритмични решения и непрекъсваем мониторинг „Експертен съветник“ – роботизиран финансов асистент, съдържащ различни възможности за настройка