Речник
Основни понятия.

Следните термини имат значенията, посочени по-долу, освен ако в контекста не е посочено друго:

„Време за търговия“ - часовете за търговия на финансовите пазари. През времето за търговия Клиентът има право да подава нареждания за изпълнение за тези финансови инструменти, чиито пазари са отворени;

„Договор“ - настоящия договор, заедно с Общите условия, Уведомление за риска, Политика за поверителност и Тарифа за разходите, таксите и комисионите, със съответните изменения;

„Минимален депозит“ - минималната сума, която трябва да бъде депозирана от Клиента съгласно Тарифата;

„Минимална поръчка“ - минималният размер единици от всеки инвестиционен асистент. Минималният размер за всеки асистент е посочен на Уебсайта;

„Нареждане“ - поръчка за покупка или продажба, подадена от Клиента чрез Профила му в Платформата за търговия;

„Платформа за инвестиции“ - електронната платформа за инвестиции на нашия Уебсайт;

„Свободни средства“ - всички Ваши средства, които не са блокирани за подадените поръчки . Свободните средства могат да бъдат теглени или инвестирани съгласно Общите условия;

„Сметка“ - сметка, открита на името на Клиента, която се използва от Вас за достъп до Платформата за инвестиции. По тази сметка се извършват записвания единствено при изпълнение на предмета на настоящия Договор;

„Уебсайт“ - уебсайта Arexa, TIRA илии всеки друг сайт, притежаван от нас, до който Клиента има достъп;

„Услуги” - услугите, предмет на настоящия договор;

„Финансов инструмент“ - финансов инструмент съгласно общото определение за финансови инструменти

„Инвестиционен цикъл“ – цикъл започващ с отваряне на позиция и завършващ със затварянето ѝ.

Понятия за търговия с нас

„Платформа SilverValve Hub“ – Инструмент за достъп до инвестиционните услуги и асистенти

„Асистент AREXA” – Инвестиционен асистент работещ с определен финансов инструмент

„Инвестиционен асистент“ – роботизиран финансов асистент с определени настройки, вземащ решения за управление на инвестициите на база алгоритмични решения и непрекъсваем мониторинг

„Експертен съветник“ – роботизиран финансов асистент, съдържащ различни възможности за настройка